Archive for the ‘Media i sztuka’ Category

postheadericon Samotnym pomoże biuro matrymonialne dla samotnych

Kiedy dopada cię samotność, nie martw się. Są takie miejsca, które mogą ci pomóc, a dodatkowo skupiają osoby właśnie takie, jak ty. Niezależnie od miejsca zamieszkania, gdzieś w swojej okolicy możesz znaleźć biuro matrymonialne dla samotnych. Podejdź tam i zapukaj do drzwi, a już wkrótce twoje życie może się odmienić i odnajdziesz miłość swojego życia, która zostanie twoją żoną i będziecie mieli gromadkę ślicznych dzieci, które czasem denerwują, ale zazwyczaj po prostu przyciągają miłość nie tylko twoją i żony, ale też znajomych i ludzi na ulicy. Proces poszukiwania odpowiedniej kandydatki (lub kandydata) może zająć trochę czasu, ponieważ nie można przecież wyjść na kawę z pierwszą lepszą osobą, lepiej skupić się na prawdziwym dopasowaniu. Nie czekaj więc i pomyśl o swojej przyszłości – weź swój los w swoje ręce i nie daj przypadkowy decydować o tym, jak będzie wyglądało twoje życie. Pamiętaj o tym, że choć prawdopodobnie znajdziesz swoją drugą połówkę – niekoniecznie musi to być łatwe.

postheadericon Koszt ubezpieczenia na życie

W polskich mediach możemy coraz częściej zobaczyć reklamy towarzystw ubezpieczeniowych, które oferują między innymi ubezpieczenie na życie. Koszt ubezpieczenia na życie nie jest wygórowany, zwłaszcza w stosunku do ogromnych możliwości, jakie daje nam wykupienie tego rodzaju ubezpieczenia. Nikt z nas przecież nie wiem ile mu przyjdzie jeszcze żyć na tym świecie. Poza tym większość z nas nie utrzymuje tylko siebie, ale również swoje dzieci, a czasami nawet współmałżonków. Nasze nagłe odejście z tego świata postawiłoby ich w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Nie dość, że musieliby poradzić sobie z ogromnym cierpieniem, to dodatkowo nie będą mieli odpowiednio zabezpieczonej przyszłości. Warto więc pomyśleć o swoich najbliższych i zainwestować w ubezpieczenie na życie. Składki te nie są zbyt wysokie, a w razie nieprzewidzianych okoliczności zabezpieczą naszą rodzinę. Po naszej śmierci wszystkie pieniądze z ubezpieczenia zostaną dla nich wypłacone, co na chociaż na kilkanaście miesięcy zabezpieczy ich sytuację finansową. 

postheadericon KILKA UWAG O MEDIACH

Pojęcie „sztuka określane jest skrótowo w Encyklopedii powszechnej PWN z 1976 r. pod hasłem „Sztuki plastyczne” jako „dziedzina twórczości artystycznej, z którą wiążą się dzie­ła sztuki doznawane wizualnie; dzieła te mogą być trójwymiarowe lub płaszczyznowe […] za­kres pojęcia sztuki piękne zmieniał się w róż­nych okresach historycznych” izaś w popu­larnym leksykonie z 1972 r. sztuka definiowa­na jest jako „dziedzina ‚ludzkiej działalności (twórczości) artystycznej wyróżniana ze wzglę­du na związane z nią wartości estetyczne (zwła­szcza piękno — stąd nazwa sztuki piękne), której wytwory (dzieła sztuki) stanowią trwały dorobek kultury; termin «sztuka» zmieniał hi­storycznie swe znaczenie”. Jak szybko zaś i jak dalece je zmieniał, dowodzi fakt prawie całkowitej nieprzystosowalności tych współ­czesnych definicji słownikowo-encyklopedycz- nych do pojęcia, które próbują określić.

postheadericon WARTOŚCI ESTETYCZNE

Piękno bowiem czy też wartości estetyczne już od dawna przestały być wyróżnikiem sztuki, a jej wytwory nie zawsze są dziełami sztuki jako elementy trwałego dorobku kultury, ponieważ często mają postać efemeryczną, jak np. hap­peningi albo działania z obszaru sztuki ziemi czy sztuki wody. Ponieważ sztuka w wielu swych przejawach przekracza cele estetyczne, więc i estetyka ja­ko dział filozofii zajmujący się pięknem wyka­zuje wohec niej bezradność. Nigdy zresztą de­finicje estetyków dotyczące sztuki i piękna nie były wobec nich adekwatne dłużej niż do pierwszego nowego a istotnego dla sztuki od­krycia. Ostatnie zaś dziesięciolecia przynosiły tych rewelacji artystycznych zbyt wiele, by estetyka, nawet wyzbyta kryterium estetycz­nego, zdołała za nimi nadążyć.

postheadericon ZDEFINIOWANIE POJĘCIA

Gdyby jednak ktoś zażądał ode mnie zdefiniowania pojęcia „sztuka” dlatego choćby, że jego desygnat sta­nowi przedmiot moich rozważań, to dla sztu­ki, o której będzie tu mowa, a iwięc tej, która nie jest związana z życiem potocznym swoją użytecznością, może najbliższe byłoby okreś­lenie, że jest to swoisty rodzaj przesłania myślowego, emocjonalnego i wyobrażeniowego, dokonującego się najczęściej drogą wizualną. Drugim tytułowym obiektem naszych rozwa­żań są media. W znaczeniu dotyczącym sztuki nie figuruje jeszcze to pojęcie w żadnej ze współczesnych polskich encyklopedii, jak rów­nież leksykonów czy słowników wyrazów ob­cych.

postheadericon SPOPULARYZOWANE W POLSCE

Spopularyzowane w Polsce szeroko, zwłaszcza od 1975 r., kiedy opublikowany zo­stał w Warszawie Wybór pism Marshalla Mc Luhana, pojęcie to rozpowszechniło się w pi­sarstwie o sztuce jako synonim środków tech­nicznych w plastyce, albo — szerzej — środ­ków działania artystycznego. Ja wszakże, po­sługując się nim, rozumiem je jeszcze rozleg­lej: nie tylko jako kształt artystyczny wypo­wiedzi twórczej ani tylko zespół środków, jaki posłużył do jej artykulacji, ale też jako ideę artystyczną. Media zatem — w moim rozumie­niu — to wszystko to, co służy przekazowi postawy artysty lub jego przesłania. Egzempli­fikując: u Mondriana w tym sensie medium stanowiły: nie tylko malarstwo jako dyscyplina plastyczna i technika albo jako formy geome­tryczne i barwy ograniczone do trzech zasad­niczych oraz czerni, bieli i szarości, ale także pomysł czy decyzja użycia pionów i poziomów dla wyrażenia idei biegunowych przeciwieństw, jak również zdecydowanie się na ascetyczną’ ale absolutną harmonię układów barwnych w obrazach.

postheadericon MEDIUM

Podobnie u Opałki medium — to nie tylko określona technika malowania na płótnie i nie tylko forma i układ cyfr pisanych biało na szarym tle, ale też zamysł aestetycznego, surowego ograniczenia się tylko do szarości i bieli, a także idea posłużenia się cyfrowym kodem przekazu. Można zatem konkludować, że medium stano­wi to wszystko, co odpowiada na pytanie: jak?, gdy przesłanie jest odpowiedzią na pytanie: co? Rygorystyczne traktowanie wszakże tego po­działu byłoby nieuzasadnione, mimo że z teo­retycznego punktu widzenia nie budzi ono za­strzeżeń. Jednak sztuka jest materią nadto ży­wą, zmienną i zróżnicowaną, by poddawała się bez reszty jakimkolwiek zabiegom sztywnej klasyfikacji. Dlatego zastrzec się trzeba, że idea artystyczna częstokroć zawiera obok ele­mentów medialnych także odpowiedzi na py­tanie: co?

postheadericon W OBSZARZE SZTUKI

Zwłaszcza w tym obszarze sztuki, który zajmuje się analizą jej właściwości kre­acyjnych albo autorefleksją (metasztuka). Dla­tego też granica między medium a przesłaniem pozostaje nieostra. Takie pojmowanie medium, jakie zostało tu zaproponowane w próbie definicji, jest już za­powiedzią tezy, która stanowi podstawową kanwę metodologiczną zawartych w tej książce rozważań. Tezą tą mianowicie jest twierdzenie, że pierwotna w sztuce jest zawartość przesła­nia. Ponieważ zaś samo pojęcie przesłania im­plikuje jego zakomunikowanie, domaga się ono formy artykulacji. Jeśli takie postawienie sprawy uznamy za możliwe do przyjęcia, to wypada nam również przyjąć, że media, któ­rymi się artyści posługują, nie tylko wykazują zależność, ale są w pełni (uwarunkowane ro­dzajem przesłania, co nie znaczy wszakże, by różnorodność ich pod jakimkolwiek względem była ograniczona.

postheadericon NOWA TYPOLOGIA

Znaczy natomiast, że musi istnieć możliwość zbudowania nowej typologii sztuki: ani wedle podobieństw stylistycznych, ani techniczno-warsztatowych, ani też tema­tycznych, ale właśnie wedle rodzaju przesłania. Uogólniając najszerzej, mówić można o zasad­niczych trzech grupach przesłań. Taki suma­ryczny podział wynika z troski, by klasyfika­cja, dotycząc zjawisk sztuki najnowszej, nie utraciła też związku z jej formacjami history­cznymi, bo choć sztuka ulega wciąż przeobra­żeniom, jednak nie w kategoriach generalnych. Trzy typy przesłania, wyróżnione w sensie synchronicznym jako odrębne grupy, zaś w sensie diachronicznym jako wątki przewijające się w sztuce od jej początków po dziś, nie są tożsame ani z nurtami tematycznymi, ani z ro­dzajami obrazowania.

postheadericon SZUKANIE ŹRÓDEŁ

Gdyby szukać ich źródeł byłaby to w największej mierze postawa artysty i wynikające z niej zainteresowania i upodobania, które predysponują go do okre­ślonej aktywności myślowej i emocjonalnej determinującej rodzaj przesłania. W zależności od epoki, szerokości geograficznej, poziomu kultury, rozwoju nauki i techniki oraz wielu innych ważkich czynników ta aktywność my­ślowa i emocjonalna bywa różna, a zatem i zróżnicowane są jej efekty. Przy tym wszakże postawy mogą pozostać zbliżone, po­dobnie jak — nawet mimo skrajnych różnic poziomów — zainteresowania i upodobania. Takie zróżnicowanie efektów, czyli propozy­cji twórczych, choć bardzo niekiedy znaczne, wręcz biegunowe z pozoru, może wcale nie oddalać.

Search
Archives