ZNACZENIE DLA ROZWOJU MYŚLI ARTYSTYCZNEJ

0

Ani jednak sztuka tantry, ani to ważkie ideowo, a jednocześnie doskonałe w swej czy­stości i prostocie dzieło Goethego, wyprzedza­jące konstruktywizm o 125 lat, ani współcze­sne mu, rowne rewolucyjne projekty architektoimczine E. L. Boullego czy C. N. Ledoux nie miały znaczenia dla rozwoju myśli arty­stycznej w wieku XX. Jako zbyt rewolucyjne na swoj czas lub zbyt wyprzedzające później­sze dzieje sztuki — uległy zapomnieniu. Do miary ich odkrywczości trzeba było potem do­chodzie kilku pokoleniom artystów. Wszakże owe pokolenia czyniły to powoli, systematycz­nie i konsekwentnie w odróżnieniu od nagłej eksplozji w okresie neoklasycyzmu. Dlatego też miały szanse z wolna przezwyciężać opór społeczeństwa i nieprzyjaznej krytyki; a prze­de wszystkim przetrwać w pamięci i wyzna­czaj drogę następcom.

W MATEMATYCZNYM POJĘCIU

0

Kula jest formą w pojęciu matematycznym najprostszą i najdoskonalszą, a jednocześnie niezwykle ważną znaczeniowo w symbolice wszystkich kultur, oznaczającą min. początek wszechrzeczy, światło i słońce, ziemię, czas i źródło życia. Już więc samo zestawienie kuli w tym dziele z nazwaniem go „ołtarzem” do­wodzi, że Goethe nie traktował owej rzeźby tylko jako formalnego eksperymentu. Takie działanie wydaje się zresztą mało prawdopo­dobne u autora tego rodzaju wypowiedzi, jak np.: „Sztuka jest najpierw twórcza, zaś dopie­ro potem piękna, a przecież jest prawdziwą i wielką sztuką, często nawet prawdziwszą i większą od sztuki pięknej”. Albo: „[Twór złożony z najbardziej do­wolnych form, będzie harmonijny nawet bez właściwych proporcji, gdyż powstał z jednego odczucia jako charakterystyczna całość. I wła­śnie tylko ta charakterystyczna sztuka jest prawdziwa.

W SZTUCE TANTRY

0

W sztuce tantry język geometrii to język największego uogólnienia. Pozwala przeto wznieść się poza czy ponad codzienność, rzeczy jednostkowe, Maję — złudę pozornej rzeczy­wistości dającej się objąć potocznym widzeniem, pozwala sięgnąć ku prawdom uniwersal­nym, prawom’ i wewnętrznej istocie mistycznie pojętego wszechbytu. „Dążność śilpijogina koncentruje się nie na formie, ale ponad nią,  na siłach, które tej formie pozwoliły powstać. Taka sztuka jest osadzona głęboko w wartoś­ciach duchowych, a artysta wprzęgnięty jest w rozwijający się proces odkrywania nie sie­bie samego, ale korzeni uniwersum”. Ten geometryczny język sztuki tantry istniał już w pełnym rozkwicie w połowie na­szego tysiąclecia, gdy w średniowieczu i począ­tkach nowożytnej sztuki europejskiej marzyło się malarzom coraz wierniejsze odtwarzanie rzeczywistości sprawdzanej w potocznym poglą­dzie.

GEOMETRYCZNA CZYSTOŚĆ

0

Owo poznanie wyrażała sztuka tantryczna poprzez najbardziej abstrakcyjny sym­bolizm pionowych i poziomych linii, punktów i kół […]. Geometryczne formy opanowują ca­łą rozległość indyjskiego symbolizmu, zwłasz­cza w tantrycznych diagramach i formułach. W nich motywy dążą do absolutnej czystości geometrycznej”.Mówiąc o doskonalącej i po­głębiającej człowieka medytacji powiada tan- tryzm, że „medytować winien on nad pierwot­ną czystością pierwszej zasady przedmiotu. Powszechna akceptacja elementarnych, sym­bolicznych idiomów wydaje Się od dawna po­zostawać w zgodzie z negowaniem przez Indie pozornej rzeczywistości na rzecz wewnętrzne­go poszukiwania. Jego wieczny charakter, jako że zawiera on prawdy i wartości symboliczne, które daleko odbiegają od codzienności i rze­czy nieważnych, obala każdą normę i odnosi się do życia, które mimo przemijania czasu zachowało swoją pierwotną prostotę.

DZIEŁA ABSTRAKCJI

0

Pierwszymi znanymi w historii dziełami abstrakcji, których nie należy mylić z przed­miotami zdobionymi ornamentem, były dzieła sztuki tantry. Pisze o nich znawca tej sztuki Ajit Mookerjee: „został stworzony i użyty no­wy język znaków symbolizujący stosunek mię­dzy człowiekiem i wszechświatem i ta metoda jogi osiągnęła znaczenie we wszystkich sztu­kach. Sztukę tantryczną’można traktować jako jedną z (najistotniejszych form jogi. […]. Sym­bole tantryczne i modele myślenia, których bogactwo do tej pory jest prawie nieznane, oświecają w całości formy i barwy zgodnie z tym, jak narasta wewnętrzna iluminacja śii- pijogina. Ta wiara w porządek kosmiczny, którego zasady starała się sztuka ująć i w peł­ni zrealizować, doprowadziła tantrajogina do tego, że sam uczynił się częścią misterium […].

HISTORYCZNE SPOJRZENIE

0

Przedmioty także mo­gą wprawdzie — i czyniły to przez wieki — przekazywać określone, wyabstrahowane poję­cia, ale na zasadzie wymowy alegorii czy sym­bolu. Jest to wszakże język przekazu zanadto jednoznaczny i staje się wskutek tego bliski charakterem pismu obrazkowemu. Pojęciom i doznaniom bardziej skomplikowanym, wielointerpretacyjnym, bo wielowarstwowym, nie mo­że sprostać. Dla przekazania idei powszech­nych, pojęć nie związanych z żadną realnością wizualną, dla doznań niejednoznacznych, któ­rych nawet nazwanie jest często niemożliwe lub bardzo trudne — artyści znaleźli język ró­wnie trudny do opisania i skatalogowania jak te idee, pojęcia i doznania: język sztuki abstra­kcyjnej. Gdy na to zagadnienie spojrzeć historycznie, okaże się nader wątpliwe, czy do odnalezienia tego języka potrzebny był kubizm.

WOBEC ZNACZĄCYCH ZDARZEŃ

0

Wobec tych znaczących zdarzeń w czasie na­suwa się kilka pytań: dlaczego w sytuacji rów­noległego z kubizmem, a także poprzedzające­go go w czasie powstawania wielu i w wielu punktach geograficznych naraz dzieł abstrak­cyjnych kubizm pozostaje nieprzerwanie związany z przedmiotem? Skąd bierze się wo­bec oczywistości historycznej wyprzedzenia kubizmu przez sztukę abstrakcyjną niemal re­gularnie powtarzane w opracowaniach dotyczą­cych malarstwa twierdzenie, że kubizm przy­czynił się do powstania sztuki abstrakcyjnej? I wreszcie pytanie szczegółowe: dlaczego, mi­mo zaprzeczających temu, historycznych dat powstania pierwszych kompozycji abstrakcyj­nych, uznana została za wyprzedzającą swoje poprzedniczki kompozycja Wassilego Kandin- sky’ego z 1910 roku, rtzw. Pierwsza akwarela abstrakcyjna?

BEZPRZEDMIOTOWE MALARSTWO

0

Należy przypuszczać, że odkrywców malar­stwa bezprzedmiotowego jest więcej, niż to odnotowane zostało w dziejach sztuki; tyle, że pozostali oni nieznani, albo też znani są tylko w swoich rodzinnych krajach. Tak czy inaczej, proces narodzin języka form abstrakcyjnych w malarstwie można już około 1910 roku uznać za dokonany, a. samo zjawisko — za nieodwracalnie w sztuce europejskiej zakorze­nione, aczkolwiek jeszcze nie dojrzałe. Wobec tych znaczących zdarzeń w czasie na­suwa się kilka pytań: dlaczego w sytuacji rów­noległego z kubizmem, a także poprzedzające­go go w czasie powstawania wielu i w wielu punktach geograficznych naraz dzieł abstrak­cyjnych kubizm pozostaje nieprzerwanie związany z przedmiotem?

PROWADZONE EKSPERYMENTY

0

W latach 1907—1908 prowadził on tego typu eksperymenty, z któ­rych zachowały się dwa rysunki i prace gra­ficzne wykonane techniką suchej igły. Zimą zaś 1908/1909 roku namalował szereg obrazów, w których występowały formy prostokątnych płaszczyzn przecinających się w przestrzeni i wirujące jakby na ich tle okręgi. Wówczas to powstała szeroko znana akwarela z 1909 ro­ku zatytułowana Kauczuk. W rok później, obok uznanej za pierwsze dzieło abstrakcyjne słynnej akwareli Wassilego Kandinsky’ego hi­storia sztuki zanotowała we Francji Nokturn Frantiśka Kupki, skonstruowany z pionowych barwnych smug, w Rosji kompozycję z wiją­cych się wstęg Władimira Baranowa (Daniel Rossine), w Belgii cykl abstrakcyjnych pasteli Josepha Lacasse’a, a w Stanach Zjednoczonych również abstrakcyjne prace Maxa Webera, Abrahama Walkowitza oraz Artura Dove.

KOMPOZYCJE PRZESTRZENNE

0

Powstawały one zresztą już znacznie wcześ­niej. Pomijając wszakże takie przypadki od­osobnione, jak dekoracyjny pastel abstrakcyj­ny z 1893 roku Henry’ego van de Velde czy około 1900 roku powstałe podobne kompozycje przestrzenne z falistych form Hansa Schrnithalsa —już od roku 1905 w sposób zdecydo­wany i konsekwentny, a przede wszystkim powszechnie podejmują artyści poszukiwania w kierunku wyzwolenia sztuki z więzów przed- miotowości. Litewski kompozytor i malarz M. K. Ciurlionis rozpoczął w 1904/1905 roku pró­by przenoszenia kompozycji muzycznych w materiał wizualny. Jego malarstwo, niemal całkowicie bezprzedmiotowe, zawiera jednak jeszcze częstokroć elementy mimetyczne, bli­skie formom pejzażowym czy roślinnym. W pełni już wolne od tych wtrętów są natomiast prace Francisa Picabii.

Go to Top